Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepasbaarheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op:

Vennootschap

 • Cleaning Masters nv
 • Mobility Masters nv
 • Green Masters nv
 • Construct Masters nv
 • Techni Masters nv
 • Maintenance Masters nv

en

Maatschappelijke zetel

Westkaai 11 – 2170 Merksem
Westkaai 11 – 2170 Merksem
Westkaai 11 – 2170 Merksem
Westkaai 11 – 2170 Merksem
Westkaai 11 – 2170 Merksem
Westkaai 11 – 2170 Merksem

Btw-KBO

0435.474.471
0506.704.640
0832.152.607
0864.428.069
0848.117.718
0564.764.187

Afdeling

 • Hygi Masters, onderdeel van Cleaning Masters nv

hierna allen genoemd “Opdrachtnemer”.

Maatschappelijke zetel

Westkaai 11 – 2170 Merksem

Btw-KBO

0435.474.471

2. Algemene bepalingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die aangegaan worden tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling, het ondertekenen van een offerte/overeenkomst of het laten uitvoeren van een dienst, aanvaardt de Opdrachtgever deze algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud. Enkel aanpassingen die uitdrukkelijk werden overeengekomen en schriftelijk werden bevestigd en geparafeerd door een juridische vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer, zijn toepasbaar.

3. Offertes en overeenkomsten

Uitgaande offertes zijn slechts geldig gedurende een termijn van 1 maand, tenzij anders vermeld in de offerte. Elke offerte en/of schriftelijke overeenkomst, ondertekend door een vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer, is slechts bindend voor de Opdrachtnemer na ondertekening door de Opdrachtgever, na schriftelijke bevestiging van het order of nadat door de Opdrachtnemer feitelijke uitvoering aan de overeenkomst werd gegeven. Mondelinge toezeggingen door de vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer zijn niet bindend voor de Opdrachtnemer tenzij de Opdrachtnemer deze schriftelijk heeft bevestigd. Elke wijziging aan een bestaande schriftelijke overeenkomst dient eveneens schriftelijk te gebeuren. Eenzijdige schrappingen en/of doorhalingen in een overeenkomst zijn niet geldig.

4. Duur van de overeenkomsten

Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, worden de overeenkomsten afgesloten voor de duur van één jaar. De aanvangsdatum van de overeenkomst is gelijk aan de eerste dag waarop er prestaties geleverd worden, hetzij de dag waarop toestellen zijn geplaatst in de lokalen van de Opdrachtgever. Bij het einde van de overeenkomst wordt deze termijn stilzwijgend voor eenzelfde duur van één jaar hernieuwd, tenzij deze door één van de partijen per aangetekend schrijven wordt opgezegd, ten minste zes maanden vóór het verstrijken van de jaarlijkse vervaldag.

In geval van overmacht (staking, machinebreuk, atmosferische omstandigheden, ongevallen, incidenten en dergelijke meer) wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst, zonder dat hierdoor de overeenkomst op zich beëindigd wordt en zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op prijsvermindering.

Schorsing van de overeenkomst laat de mogelijkheid tot opzegging onverlet. Voor zover de toestand van overmacht aanhoudt gedurende meer dan 3 maanden, heeft de Opdrachtnemer het recht om af te zien van de verdere uitvoering van de overeenkomst. In zulk geval wordt de Opdrachtgever per aangetekend schrijven van dit voornemen in kennis gesteld en zal een schadevergoeding aan de Opdrachtnemer verschuldigd zijn, die forfaitair en onherroepelijk vastgelegd wordt op 3 maanden facturatie.

Het contract met de Opdrachtnemer is niet overdraagbaar, behoudens zijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

5. Verbreking van de overeenkomst

De Opdrachtnemer heeft het recht om van rechtswege en zonder aanmaning een einde te stellen aan de overeenkomst in de hiernavolgende gevallen:

 1. Niet nakomen door de Opdrachtgever van zijn wettelijke of contractuele verbintenissen;
 2. Staking van (beroeps)activiteit van de Opdrachtgever;
 3. Staking van betaling, aanvraag om uitstel van betaling of opening van een procedure WCO, faillissement, overlijden van de Opdrachtgever, protest en/of beslag ten laste van de Opdrachtgever.

In deze gevallen is de Opdrachtgever, naast de vervallen en onbetaalde facturen en onverminderd het bepaalde in de artikelen 4 en 10, een vergoeding verschuldigd die forfaitair en onherroepelijk wordt vastgelegd op het omzetcijfer van het contract gedurende 6 maanden, uit hoofde van winstderving, vergoedingen verschuldigd aan personeel en dergelijke meer.

Eenzelfde forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd in geval de Opdrachtgever het contract beëindigt zonder inachtneming van de contractuele opzeggingstermijn van 6 maanden, voorzien in artikel 4 van onderhavige algemene voorwaarden.

Voor zover het een contract betreft gesloten met de Opdrachtnemer, geeft betaling van deze vergoeding geenszins recht op een waarborgperiode of een nabehandeling.

6. Personeel

Planning en uitvoering van werken

De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die onderling met de Opdrachtgever worden overlegd. De Opdrachtgever garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich, naar behoefte van het personeel van de Opdrachtnemer om de airconditioning of de verwarming niet af te sluiten. De Opdrachtgever garandeert dat de werken kunnen uitgevoerd worden en de basis nutsvoorzieningen (water/elektriciteit/verwarming) aanwezig zijn. De planning van de werken wordt steeds gegeven ten indicatieven titel en een mogelijke overschrijding van de termijn kan slechts aanleiding geven tot een vergoeding indien zulks schriftelijk en uitdrukkelijk werd voorzien in de offerte/overeenkomst.

De Opdrachtnemer draagt geen enkele aansprakelijkheid indien de werkplaats niet vrij toegankelijk is voor haar personeel. Eventuele nutteloze verplaatsingen als gevolg hiervan, zullen worden aangerekend aan de Opdrachtgever.

Terbeschikkingstelling van personeel

Het personeel verbonden door een arbeidsovereenkomst met de Opdrachtnemer, ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, werkt steeds onder de verantwoordelijkheid en het gezag van de Opdrachtnemer en ontvangt geen enkele bindende richtlijn, bevel of order van de Opdrachtgever (zoals: toelating en rechtvaardiging van afwezigheden, deelname aan teambuildingsactiviteiten bij de Opdrachtgever, loon- en arbeidsvoorwaarden, disciplinaire sancties, enzovoort), met uitzondering van instructies van technische aard die specifiek zijn voor het project, interne opleidingen inzake veiligheid en welzijn, enzovoort.

De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden (of een deel ervan) te laten uitvoeren door derden (bijvoorbeeld interim-medewerkers).

Overname van personeel

De Opdrachtgever verbindt zich om het personeel van de Opdrachtnemer niet in dienst te nemen gedurende de looptijd van de overeenkomst, en in de periode van twaalf (12) maanden die volgt op de beëindiging van de overeenkomst. Bij elke inbreuk op deze bepaling, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer, gelijk aan de totale jaarlijkse patronale kost van desbetreffende werknemer (o.m. lonen, voordelen, sociale lasten, facturen, vergoedingen, premies,…). De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een hogere vergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade die voortvloeit uit de inbreuk hoger ligt. De vergoeding wordt bepaald op het ogenblik van de aanvang van de prestaties buiten de Opdrachtnemer om en geldt tot twaalf (12) maanden na de beëindiging van het contract tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

7. Klachten

Elke klacht moet, om ontvankelijk te zijn, aangetekend worden geformuleerd. Klachten over de uitvoering van de werken dienen binnen de 48 uur na de uitvoering te worden geformuleerd, gelet op de aard van de activiteiten. Klachten over de opstelling en de berekening van de facturen moeten binnen de tien kalenderdagen na factuurdatum worden geformuleerd.

8. Aansprakelijkheid

Indien een schadegeval wordt vastgesteld, dient de Opdrachtgever dit binnen de drie dagen na vaststelling van de feiten schriftelijk te melden per aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel van de Opdrachtnemer, met een omschrijving van de schade en de begrote kosten voor het herstel, een en ander op straffe van onontvankelijkheid.

De eventuele aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is enkel in het geding, in geval van een zware fout, toerekenbaar aan de Opdrachtnemer, door haar personeel of (externe) medewerkers.

De wettelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal 2.500.000 EUR lichamelijke schade en 2.500.000 EUR stoffelijke schade.

Niettegenstaande elke andere bepaling in deze algemene verkoopsvoorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag excl. btw dat de Opdrachtnemer voor haar prestaties heeft gefactureerd aan de Opdrachtgever, tijdens het kalenderjaar waarin het schadegeval dat aanleiding heeft gegeven tot deze aansprakelijkheid zich voordoet.

De Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor:

 • krassen op ruiten en vensters, breuk van neonlichten en dergelijke meer;
 • breuk en schade die voortkomt uit de slechte staat of de slijtage van gebouwen, installaties, meubelen en materieel en dergelijke meer;
 • het verlies van lopers of sleutels, badges of andere toegangsmiddelen tot de lokalen van de Opdrachtgever;
 • onrechtstreekse schade, productieverlies, winstderving, verlies van cliënteel, schade aan derden.

In geval van diefstal of onrechtmatige verdwijning van het materieel of producten, eigendom van de Opdrachtnemer, op de werf, zal de schade die ten gevolge hiervan door de Opdrachtnemer wordt geleden, verhaald kunnen worden op de Opdrachtgever.

9. Prijzen

Onze prijzen dekken lonen, sociale lasten, coördinatie en algemene kosten, tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte tenzij anders bepaald met de Opdrachtgever. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch en naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur, die volgt op de datum van de wijziging, zonder voorafgaand bericht, aangepast aan het indexcijfer der consumptieprijzen en conform de bepalingen van het toepasselijke paritair comité.

Alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water zijn ten laste van de Opdrachtgever.

Prijzen zijn steeds in euro en exclusief btw.

10. Betaling van de facturen

Behoudens andersluidende bepaling op de facturen of in de overeenkomst(en) zijn de facturen van de Opdrachtnemer contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Opdrachtnemer, Westkaai 11 te 2170 Merksem, zonder korting.

Onverminderd de toepassing van artikel 5, laat de niet-betaling van de facturen op de vervaldag (die niet wordt rechtgezet binnen 5 (vijf) kalenderdagen na een schriftelijke aanmaning) de Opdrachtnemer toe de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever te verbreken zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder afbreuk aan de hierna vermelde punten.

Gebrek aan betaling van de facturen op de vervaldag vernietigt elke door bijzondere voorwaarden toegestane krediettermijn, en maakt alle facturen van de Opdrachtnemer in volle recht en onmiddellijk opeisbaar, ook degenen die nog niet zouden vervallen zijn, met:

 1. een verwijlintrest van 10% per jaar, verschuldigd vanaf de vervaldatum;
 2. en een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 75 EUR per laattijdig betaalde factuur.

11. Eigendomsvoorbehoud

De Opdrachtnemer blijft exclusieve eigenaar van de door hem geplaatste toestellen, gebruikte machines, evenals van al het materieel en de verbruiksgoederen ter plaatse gebracht bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag deze niet gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer heeft aldus onverminderd het recht, bij in gebreke blijven van de Opdrachtgever om tot betaling over te gaan van de facturen van de Opdrachtnemer, of indien de Opdrachtgever wordt failliet verklaard of verkeert in staat van insolventie, onmiddellijk over te gaan tot het terugnemen van al deze goederen, toestellen, materieel, automaten, onderhoudsproducten, machines, enzovoort, zonder dat de Opdrachtgever of eventueel de curator zich hiertegen kan verzetten.

12. Exclusieve voorwaarden voor de afdeling Hygi Masters, onderdeel van Cleaning Masters nv

De Opdrachtnemer verzorgt als verhuurder de montage van de door hem verhuurde automaten. De Opdrachtnemer zal de automaten op een geschikte en door de huurder aangewezen plaats bevestigen. De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die door de ophanging of montage zou ontstaan aan de bevestigingswand, noch de zich achter deze wand bevindende leidingen, kabels en/of andere voorzieningen. De huurder doet afstand van elk verhaal tegenover de Opdrachtnemer of zijn aangestelde voor elke mogelijke schade of beschadiging ten gevolge van de montage. Door het ondertekenen van het behandelingsrapport accepteert de huurder de door de Opdrachtnemer uitgevoerde werken zonder enig voorbehoud, en doet de huurder afstand van verhaal uit hoofde van zichtbare dan wel verborgen gebreken. De huurder verbindt er zich toe, alvorens het behandelingsrapport te ondertekenen, de goede werking van de toestellen na te gaan. De huurder zal de Opdrachtnemer volledig vrijwaren voor elke vordering die eventueel door een derde tegenover de Opdrachtnemer desbetreffend zou ingesteld worden. De huurder zal ervoor zorgen dat de automaten zonder beschadiging van de wand waartegen zij geplaatst zijn, kunnen worden weggenomen en derhalve roerend blijven. De huurder is jegens de Opdrachtnemer aansprakelijk voor elke beschadiging en het geheel of gedeeltelijk tenietgaan en/of onbruikbaar worden van de toestellen, behoudens slijtage door normaal gebruik. De afleveringskosten en de montage zijn niet in de huurprijs inbegrepen, maar dienen afzonderlijk te worden voldaan. De uitvoering van de serviceovereenkomst zal enkel gebeuren op de werkdagen van de Opdrachtnemer. Het technisch onderhoud van de toestellen gebeurt uitsluitend door de Opdrachtnemer. Het technisch onderhoud en levering van handdoekrollen, zeepcrème, luchtverversers en inloopmatten, worden door de Opdrachtnemer franco aan de huurder geleverd. De levering en het technisch onderhoud worden door of vanwege de Opdrachtnemer gedaan overeenkomstig het afgesproken tijdsschema en op de overeengekomen plaats. Tussentijdse onderhoudsbeurten en navullingen gebeuren op verzoek en voor rekening van de huurder. Het afgesproken tijdsschema zal door de Opdrachtnemer naar best vermogen worden gerespecteerd, zonder dat dit evenwel bindend zal zijn tegenover de Opdrachtnemer en waarbij de huurder geen verhaal tegenover de Opdrachtnemer zal kunnen uitoefenen, behoudens zware tekortkomingen in hoofde van de Opdrachtnemer. De huurder zal uitsluitend door de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde handdoekrollen, zeepcrème of luchtverversers en automaten gebruiken en de handdoekrollen, evenals de inloopmatten, niet zelf wassen noch reinigen doch ze uitsluitend door de Opdrachtnemer laten wassen of impregneren. De huurder verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen beroep te doen op derden voor wat het onderhoud betreft, op straffe van afstand van verhaal ten overstaan van de Opdrachtnemer.

Wanneer de verhuurde toestellen door de Opdrachtnemer niet meer van de huurder kunnen worden gerecupereerd om welke reden ook, of wanneer deze toestellen onherstelbaar beschadigd zijn, zal de huurder een restwaarde aan de Opdrachtnemer dienen te betalen, gelijk aan de op dat ogenblik geldende nieuwe verkoopprijs van de Opdrachtnemer, verminderd met 10% per beëindigd contractjaar sedert de aanvangsdatum van de overeenkomst, met een maximum van 50%.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen en het Vredegerecht Zevende Kanton te Antwerpen bevoegd, zelfs in geval van meerdere verwerende partijen betrokken bij het geschil.

Terug naar boven