Privacyverklaring

1. Toepasbaarheid

In deze privacyverklaring wordt verstaan onder (i) ‘wij’: Multi Masters Group en al haar deelvennootschappen, met maatschappelijke zetel te 2170 Merksem, Westkaai 11, tel. +32 3 644 55 55,
e-mail: info@multimasters.be, en afgeleiden en (ii) ‘u’: iedere natuurlijke persoon die gebruik maakt van onze websites en/of ons online platform.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Wij hechten het nodige belang aan het respecteren en de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onderhavige privacyverklaring heeft tot doel u te informeren over de modaliteiten in verband met het gebruik van persoonsgegevens en over de ingestelde beschermingsregels om de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te vrijwaren.

Wij verbinden ons ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen, dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd) (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Wij hebben naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen, zullen wij voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen.

3. Welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom en voor welke doeleinden?

Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

‘Vertrouwelijke verwerking’ betekent dat wij de persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze verwerken overeenkomstig de in België geldende wettelijke voorschriften, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Wet van 8 december 1992.

U bent vrij om onze websites te bezoeken en de nodige informatie over onze diensten te verzamelen, zonder ons enige persoonsgegevens te verstrekken.

Wij kunnen de persoonsgegevens van de volgende betrokkenen verwerken (bv. bezoekers van deze website, klanten, klantcontactpersonen, etc). Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van de betrokkene (bv. naam, voornaam, rijksregisternummer, telefoonnummer, adres, e-mailadres, rekeningnummer, afbeelding, gezinssamenstelling, opleiding, functie, etc.) verwerken op basis van volgende rechtsgronden (toestemming van de betrokkene, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijke verplichting, bescherming van vitale belangen, taak van algemeen of gerechtvaardigd belang) voor volgende doeleinden (bv. voldoen aan wettelijke verplichtingen (klantenbeheer, etc.), de overeenkomst uitvoeren, de betrokkene voorzien van informatieve nieuwsberichten m.b.t. de onderneming, de kwaliteit van diensten of informatie verbeteren, etc.):

Persoonsgegevens

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Naam, voornaam, adres, e-mailadres, btw-nummer

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

E-mailadres

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, etc.

Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, voorkeuren, etc.

Rechtsgrond

Wettelijke verplichting

Wettelijke verplichting

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Toestemming van de betrokkene

Noodzakelijk voor de verwerking van een
aanvraag

Toestemming van de betrokkene

Doeleinde

Beheer van klantendossiers

Uitsturen van facturen

De overeenkomst tussen partijen naar behoren uitvoeren

Voorzien van informatieve nieuwsberichten

De aanvraag naar behoren
beantwoorden

Contactopname voor commerciële doeleinden

Door persoonsgegevens te verstrekken, verleent de betrokkene de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden. De betrokkene heeft het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken, voor zover de verwerking louter gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene.

Tevens stemt de betrokkene er uitdrukkelijk mee in dat de persoonsgegevens in het kader van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kunnen worden meegedeeld aan volgende ontvangers binnen de Europese Economische Ruimte:

Mundo Digitalis bv
Bisschoppenhoflaan 88 – 2100 Antwerpen
Tel.: +32 3 344 36 73 – E-mail: support@mundodigitalis.be
Btw: BE 0845.584.434

Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Indien de betrokkene niet wenst dat de persoonsgegevens worden overgemaakt aan derden en de verwerking louter is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, kan de betrokkene zich hiertegen verzetten hetzij op het ogenblik dat de betrokkene de persoonsgegevens verstrekt, hetzij op elk ogenblik middels zijn recht op bezwaar of zijn recht op gegevenswissing.

De bewaartermijn van de persoonsgegevens bij ons bedraagt zes maanden. Bij verloop van deze termijn worden de persoonsgegevens automatisch verwijderd uit het systeem. De persoonsgegevens verwerkt voor personeelsbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding en sociale wetgeving). Indien wij de persoonsgegevens na verloop van de bewaartermijn nog verder wensen te gebruiken, zullen wij hiervoor opnieuw toestemming vragen.

4. Uw rechten

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u op eenvoudig verzoek over een wettelijk recht op gratis toegang tot uw persoonsgegevens teneinde deze aan te vullen, te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of over te dragen. U beschikt eveneens over het recht om u op eenvoudig verzoek kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals direct marketing.

Meer specifiek heeft de betrokkene overeenkomstig de geldende regelgeving en onder de geldende voorwaarden de volgende rechten:

  • Recht op inzage: De betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens (incl. verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, verwachte opslagtermijn) op te vragen ter inzage.
  • Recht op rectificatie: De betrokkene heeft steeds de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen.
  • Recht op verwijdering: De betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om op simpel kosteloos verzoek de verwijdering van zijn persoonsgegevens te vragen.
  • Recht op beperking van de verwerking: De betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens naar de toekomst toe te vragen.
  • Recht op bezwaar: De betrokkene heeft onder voorwaarden de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor onder meer direct marketingdoeleinden.
  • Recht op overdraagbaarheid: De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan derden.

Indien u één van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons schriftelijk contacteren via de bovenstaande contactgegevens. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Terug naar boven