Wat is IFM? En waarom is het een wereld van verschil voor uw bedrijf?

“Een partner in life worden voor onze klanten”: de ambitie van Multi Masters Group tegen 2026 is duidelijk. Onze klanten ontzorgen en helpen bijdragen aan hun missie en visie. Hoe we dat willen doen? Door een betrouwbare IFM-partner te zijn. Maar wat is IFM of Integrated Facility Management en hoe plukt uw organisatie daar de vruchten van?

Wat is IFM?

Laten we beginnen bij het begin: wat is IFM of Integrated Facility Management? IFM is een aanpak waarbij alle operationele facilitaire processen en de daarbij horende regieactiviteiten worden uitbesteed aan één externe facilitaire dienstverlener. Een aanpak die Multi Masters Group zijn klanten graag wil bieden om een echte ‘partner in life’ te worden.

Om u wegwijs te maken in onze IFM-aanpak is het handig om eerst even 2 stappen terug te zetten en te kijken hoe u als bedrijf tot deze geïntegreerde aanpak van facilitair beheer komt. De stappen richting een volledige IFM-benadering passeren eerst nog langs de ‘single services outsourcing’ en ‘bundled services outsourcing’.

Single service outsourcing

Wanneer een bedrijf ervoor kiest om één enkele facilitaire dienst per keer uit te besteden, dan spreken we over single service outsourcing. Meestal gaat het over één site, maar in functie van de context kunnen dit ook meerdere sites zijn. Met deze vorm van facilitaire dienstverlening verhoogt u de efficiëntie en bespaart u op kosten door een uniformisering.

Bijvoorbeeld: u schakelt Cleaning Masters in voor de schoonmaak van uw hoofdkantoor en daarnaast schakelt u een ander extern bedrijf in voor het groenonderhoud van uw terreinen.

Schoonmaak is een onderdeel van een integrated facility management-aanpak, maar wat is IFM? Lees het in dit artikel.

Bundled services outsourcing

Een stap verder hebben we het over bundled services outsourcing. Deze stap wordt meestal genomen wanneer er al een aantal diensten werden uitbesteed en als er gezocht wordt naar een nog efficiëntere en vlottere dienstverlening. Een aandachtspunt van deze strategie is dat u als bedrijf nu verschillende externe partijen moet beheren.

Het bundelen van pakketten van diensten zorgt bij dit type dienstverlening voor de nodige coherentie. In de praktijk resulteert dit vaak in een clustering rond soft en hard FM. De ‘zachte’ FM-diensten zijn eerder gericht naar en tastbaar voor de gebruiker, waar de ‘harde’ FM-diensten zich meer richten naar het gebouw en het gebruik ervan. Hierbij wordt door Multi Masters Group een Facilitair Coördinator on-site aangesteld om de cluster optimaal te beheren.

Bijvoorbeeld: u schakelt Multi Masters Group in voor schoonmaak, groenonderhoud en ongediertebestrijding van uw hoofdkantoor en daarnaast schakelt u een ander extern bedrijf in voor het periodiek onderhoud van uw luchtfilters in uw HVAC-installatie.

Bij een bundled services-aanpak besteedt een bedrijf meerdere diensten uit aan 1 facilitaire dienstverlener.

IFM: Integrated Facility Management

Wat is dan IFM? Zoals de naam integrated facility management al weergeeft, gaat het om een mensgerichte, geïntegreerde facilitaire dienstverlening. Wanneer u kiest voor een IFM-aanpak, kiest u ervoor om een heel pakket of zelfs alle operationele diensten én de regie ervan uit te besteden aan één enkele facilitaire dienstverlener. In het ideale scenario gaat de klant een langdurig partnership aan met de dienstverlener en groeit het wederzijdse vertrouwen na verloop van tijd steeds meer.

Bijvoorbeeld: u schakelt Multi Masters Group in voor het facilitaire onderhoud van uw volledige gebouw. Cleaning Masters zorgt voor de schoonmaak, Green Masters voor het groenonderhoud, Maintenance Masters voor het onderhoud van uw technische installaties, enzovoort. Daarnaast zorgt een overkoepelende facility manager van Multi Masters Group voor de tactisch-strategische regie en rapportage van de activiteiten.

Lange termijn

Waar u bij single service outsourcing en bundled services outsourcing voornamelijk winst realiseert aan het begin van het contract, is dit bij IFM vooral gedurende de looptijd van het contract. Deze strategische aanpak op lange termijn biedt niet enkel financiële voordelen, ook de efficiëntie en performantie van uw bedrijf profiteren hier optimaal van. Daarvoor is het wel belangrijk om voldoende bewust te zijn dat er tijd nodig is om het contract op te starten, te stabiliseren en te optimaliseren. Een IFM-aanpak biedt namelijk allerlei kwalitatieve voordelen die op termijn zullen lonen:

  • er kan onderling beter samengewerkt worden;
  • taken kunnen efficiënter verdeeld worden;
  • waar mogelijk zullen werknemers bredere verantwoordelijkheden krijgen (bv. een schoonmaker die ook kennis heeft over het onderhoud van het koffietoestel);
Bij een IFM-aanpak levert een facilitaire dienstverlener alle facilitaire diensten aan een bedrijf en installeert hij daar ook een facility manager om alles in goede banen te leiden.

Wat is belangrijk als u kiest voor IFM?

Niet onbelangrijk bij deze manier van samenwerken: u dient als klant te accepteren de sleutels uit handen te geven en te vertrouwen op uw IFM-partner. Dit maakt van deze aanpak ook een heel mature vorm van samenwerken.

Niet enkel moet u als klant voldoende vertrouwen hebben, als facilitaire dienstverlener moet ook de IFM-partner continu zijn commitment tonen om deze gefaseerde optimalisatie te blijven aanbieden. De verschillende elementen van de dienstverlening worden stelselmatig in vraag gesteld met als doel de efficiëntie ervan verder te verhogen

Van operationeel naar strategisch

Waar het facilitaire management van een gebouw momenteel nog vaak een operationele aangelegenheid op de agenda is bij bedrijven, kan een IFM-aanpak een wereld van verschil betekenen. Bij Multi Masters Group streven we ernaar om van IFM een strategisch punt op de agenda te maken. Deze manier van samenwerken creëert synergiën over alle facilitaire diensten heen en heeft op die manier een rechtstreekse impact op uw bedrijf.

Multi Masters Group draagt dus niet enkel bij aan een goed onderhoud van uw gebouw, maar denkt een stap verder. Een aangename, goed onderhouden (werk)omgeving heeft ook een positieve impact op de beleving die werknemers of gebruikers van uw gebouw hebben. Met andere woorden: dankzij deze rechtstreekse impact dragen we als facilitaire dienstverlener ook mee aan de missie, visie en waarden die u als bedrijf wil uitdragen.

Waarom Multi Masters Group?

De keuze van een facilitaire dienstverlener bepaalt u best op basis van de noden van uw organisatie. Wat wil u graag bereiken en welke elementen zijn noodzakelijk voor u om een efficiënte samenwerking aan te gaan? Als facilitaire dienstverlener is het dan ook belangrijk om een duidelijke positionering in de markt te kiezen met een heldere waardepropositie.

Bij Multi Masters Group kiezen we resoluut voor een mensgerichte aanpak waar de ontzorging van de klant en bijgevolg ook de ontzorging van zijn werknemer/gebouwgebruiker centraal staat, en dat op een zo duurzaam mogelijke manier.

BREEAM en WELL Building Standard

Er bestaat een steeds groeiend aanbod normeringen dat op een meer wetenschappelijke manier elementen zoals de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid benadert. Twee normeringen die vanuit het buitenland overwaaien, willen we hierbij uit te lichten: BREEAM en WELL Building Standard. Deze zijn sterk complementair en samen zorgen ze voor een betere objectivering van deze thema’s.

Het begint al met de bouw of verbouwing. Denk hierbij aan de circulariteit van uw gebouw en de keuzes in materialen, inrichting, technieken, om er maar een paar te benoemen. BREEAM geeft hierbij een kader dat ook later de facilitaire dienstverlening mee zal bepalen. Vertrekkende vanuit de medewerkers en de fysiologische, mentale en sociale aspecten, biedt de WELL-normering een invalshoek die de facilitaire organisaties meer structurele houvast biedt rond diverse thema’s zoals ergonomie, akoestiek, luchtkwaliteit. De benadering is dus verschillend en bijgevolg zijn de aanbevelingen aanvullend, maar soms ook afwijkend. Context en interpretatie is en blijft dus aangewezen.

Het komt echter samen tot alle elementen die bijdragen tot een aangename leefomgeving en werkklimaat, vandaag en in de toekomst. Ook hier kunnen we dus ontzorgen door onze dienstverlening hierop aan te sluiten en deze aspecten dagdagelijks te accentueren met de persoonlijkheid en opleiding van onze medewerkers, de opbouw van onze diensten en de gebruiker-centrische benadering ervan. De concretisering hiervan is een gevoel van welbehagen: een ‘hospitality-feeling’.

Welk model kiezen?

Hoe weet u nu welke facilitaire dienstverlening u moet kiezen voor uw bedrijf? Het IFM-model is hoe dan ook de meest toekomstgerichte oplossing. Vaak is het in België wel zo dat klanten nog heel voorzichtig en in stappen handelen en eerst kiezen voor bundled services outsourcing. Het is een evolutief proces waarbij men ook ziet dat veel klanten voorzichtig zijn en een wat afwachtende houding hebben. Maar wat er ook van zij, de toekomst is aan IFM.

Terug naar boven